Herengracht 29 C 1382 AG Weesp

€ 2.900 per maand

Omschrijving

***ENGLISH TEXT BELOW***

Weesp is een groeigemeente die zal groeien naar 25.000 inwoners, thans huisvest de gemeente ca. 18.200 inwoners. Het pittoreske stadje ligt aan de rivier de Vecht, tussen Amsterdam en het Gooi. Momenteel worden er tussen Weesp en Muiden (in de Bloemendalerpolder) 2750 nieuwe woningen gebouwd. De economische bedrijvigheid speelt zich af op de drie bedrijventerreinen die Weesp telt alsmede in het historische winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een ruim aanbod en tevens toestroom van toeristen.

Object
Deze maatschappelijke bedrijfsruimte is gelegen op een unieke locatie in het historische centrum nabij diverse publiekstrekkers.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
– pantry;
– toilet;
– elektrische installatie;
– verwarmingsinstallatie;
– meterkast met eigen meters;
– brandwerende plafondafscheidingen.

Parkeergelegenheid
Rondom de winkelruimte zijn voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 2.900,- per maand, exclusief btw, gas, elektriciteit en gebruikerslasten. Water is inbegrepen in de servicekosten dus dit wordt betaald door de verhuurder.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Huurder dient de meters voor gas, water en elektra op eigen naam te zetten en het verbruik alsmede het vastrecht rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
Vijf jaar met vijf optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van twaalf maanden.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde btw.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
De voor ‘Gemengd – 1′ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca, waarbij een onderverdeling geldt, zoals opgenomen in kolom A van bijlage 4 Bestemming Gemengd – 1: onderverdeling horecabedrijven per straat/gebied en waarbij een categorisering geldt, zoals opgenomen in bijlage 1 Horeca-categorisering;
b. dienstverlening;
c. bedrijven van maximaal categorie 2, zoals bepaald in bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van kinderopvang;
e. kantoor;
f. cultuur en ontspanning, inclusief horeca als ondergeschikte functie;
g. ter plaatse van de aanduiding ’theater’: een theater;
h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’: tevens voor detailhandel;
i. wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
j. op de verdieping uitsluitend wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2;
k. in afwijking van het bepaalde onder j uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’: tevens voor een kantoor op de verdieping en ter plaatse van de aanduiding ’theater’ voorzieningen ten behoeve van het theater op de verdieping;
l. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

*********************************

Weesp has approximately 18,200 inhabitants and is expected to grow to a population of 25,000. The picturesque town is located at the river Vecht, between Amsterdam and the Gooi area. 2750 new properties are currently being built in the Bloemendalerpolder area between Weesp and Muiden. Economic activity takes place at three business parks in Weesp as well as in the historical centre. It has a wide variety of shops and restaurants and is a popular tourist destination.

Property
This social business space is situated at a unique location in the popular historical centre of Weesp.

Floor space
A NEN 2580 measurement report of the building is available upon request.

Level of completion
The property will be rented out including the following amenities:
– pantry;
– toilet;
– electrical installation;
– heating system;
– meter box, including its own meters;
– fire-resistant ceiling partitions.

Parking
There are plenty of parking facilities in the vicinity of the retail space.

Rental amount
The rental amount is set at € 2,900 monthly, excluding VAT, gas, electricity and user charges. The service charges include water charges, which means this is paid for by the landlord.

Payment of rent
Rent needs to be paid one month in advance via direct debit.

Service charges
Tenant must have gas, water and electricity registered in his/her name, and pay usage and standing charges to the relevant public utilities companies.

Rental term
Five years and five optional years, whereby a notice period of twelve months is applicable.

Acceptance
Acceptance of the property is negotiable between parties.

Deposit
A bank guarantee or deposit of the equivalent of three months’ rent and VAT will be required when signing the rental agreement.

Indexation rental price
Annually, starting one year after the commencement date of the rental agreement, the most recent rental price will be increased based on the monthly price index of the consumer price index (CPI) of all households (2015 = 100), published by Statistics Netherlands (CBS). The rental price will not decrease.

Rental agreement
The rental agreement will be in accordance with the agreement set out by the Real Estate Council (ROZ) and as used by the Dutch Association of Real Estate Agents (NVM), including corresponding general provisions.

Allowable uses
The areas specified as ‘Mixed 1’ are set out for the following uses:
a. hospitality, including an applicable subdivision, as included in column A of Annex 4 Mixed use – 1: subdivision hospitality businesses per street/area and where an applicable classification as included in Annex 1 Hospitality classification hospitality;
b. services;
c. business of category 2 max, as stipulated in Appendix 2 State of Business activities;
d. social amenities, excluding child care facilities;
e. offices;
f. culture and entertainment, including hospitality as a subsidiary function;
g. where indicated ‘theatre’: a theatre;
h. exclusively where indicated ‘retail’: including retail;
i. residing, including a home-bound profession or business, as described in article 33.2;
j. residing on the first floor, including a home-bound profession or business, as described in article 33.2;
k. in deviation from the provisions under j, exclusively where indicated ‘office’: including an office on the first floor, and where indicated ’theatre,’ theatre facilities on the first floor;
l. including associated buildings, structures, non-buildings, pavements, yards, gardens, green spaces, parking facilities, water, and water management purposes.
The tenant must independently assess his/her usage in accordance with the current zoning plan.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Prijs
€ 2.900 per maand
Aangeboden sinds
14 november 2023
Status
Beschikbaar
Soort bouw
Bestaande bouw
Bekijk alle kenmerken